Bolechowo – działka z warunkami zabudowy pod usługi

przez Michał Urbański — W Operaty Urbanistyczne — 20 lutego 2020

20

lut
2020
image_pdfimage_print

OPERAT URBANISTYCZNY

I. DANE NIERUCHOMOŚCI

 
Arkusz mapyNumer
działki
Opis
użytków
Oznaczenie
użytków
PowierzchniaNr księgi wieczystej
użytków w hadziałki
w ha
151/22Grunty orneRIVa0,25430,4904PO1P/00305176/6
Grunty
orne
RV0,2361
     
   

 

II. POŁOŻENIE

Województwo: wielkopolskie
Powiat: poznański
Gmina: Czerwonak
Miejscowość: Bolechowo
Ulica: Poligonowa

II. CHARAKTERYSTYKA TERENU I OTOCZENIA

Miejscowość Bolechowo leży 4 km na południe od Murowanej Gośliny, przy drodze wojewódzkiej 196 oraz linii kolejowej 356 (Poznań – Wągrowiec – Gołańcz). W Bolechowie działają m.in.: fabryka autobusów Solaris Bus & Coach, Fabryka Produkcji Specjalnej, fabryka opakowań Global-Pack, producent wiązek kablowych El-Cab.

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, teren jest płaski z niewielkim nachyleniem w kierunku północnym. Od południa działka przylega do drogi powiatowej (ul. Poligonowa), z pozostałych stron graniczy z terenami niezabudowanymi, przeznaczonymi pod działalność gospodarczą, w tym zabudowę przemysłową.

Odległości drogowe

centrum Poznania

19km

Dworzec PKP Bolechowo

500m

Solaris Bus & Coach S.A.

1,3km

Murowana Goślina – rynek

4,5km

III. SYTUACJA PLANISTYCZNA

1.

Przeznaczenie w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego

G – tereny działalności gospodarczej (w tym przemysłu, baz i składów)

2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

brak

3.

Decyzja o warunkach zabudowy

wydana

3.1.

Nr decyzji

WGP.6730.106.2015

3.2.

Data wydania

1 sierpnia 2016r.

3.3.

Ostateczność

1 września 2016r.

3.4.

Teren objęty decyzją

działka 51/22
i część działki 51/21

3.5.

Powierzchnia terenu objętego decyzją

0,9727ha

3.6.

Funkcja zabudowy

usługowa

3.7.

Rodzaj zabudowy

budynek usługowy, infrastruktura techniczna
i komunikacyjna, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, oraz mury oporowe związane
z wprowadzeniem zmian ukształtowania terenu

3.8.

Linia zabudowy

nieprzekraczalna, w odległości 20m
od zewnętrznej krawędzi jezdni na działce
o numerze ewidencyjnym 261 (ul. Poligonowa), określona w załączniku graficznym

3.9.

Powierzchnia zabudowy

do 19% w stosunku do powierzchni terenu

3.10.

Powierzchnia biologicznie czynna

nie mniej niż 20% w stosunku do powierzchni terenu

3.11.

Szerokość elewacji frontowej

do 129m

3.12.

Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki

do 12m

3.13.

Dach

płaski (maksymalny kąt nachylenia 12 stopni)

3.14.

Wysokość budynku

do 12m

3.15.

Wymagana liczba miejsc parkingowych

minimum 1 na każde 30m kw. powierzchni użytkowej budynków.

3.16.

Dostęp do drogi publicznej

z ul. Poligonowej, lokalizacja zjazdu wymaga określenia warunków przez zarządcę drogi

IV. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.

Zaopatrzenie w wodę

Wymagana jest budowa sieci wodociągowej zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę i partycypacja nabywcy działki w kosztach budowy sieci wodociągowej.

2.

Energia elektryczna

Wydane są warunki podłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu projektowanego z mocą przyłączeniową 80 kW na napięciu 0,4kV, zakwalifikowanego do IV grupy przyłączeniowej.

3.

Gaz

Wydane są warunki podłączenia do sieci.

4.

Sposób odprowadzania ścieków

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy ścieki docelowo należy odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej wybudowania dopuszcza się indywidualny zbiornik bezodpływowy. W celu doprowadzenia kanalizacji do nieruchomości wymagana będzie partycypacja nabywcy w kosztach budowy sieci.

5.

Kanalizacja deszczowa

Brak sieci kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wymagane jest na terenie nieruchomości, zgodnie z przepisami odrębnymi.

6.

Melioracje/ drenaż

Teren stanowi grunty zdrenowane. Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z Poznańskim Związkiem Spółek Wodnych. W przypadku kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostanie spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.

7.

Linie napowietrzne

W rejonie północnej granicy działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN-15kV.

V. FORMY OCHRONY PRZYRODY

Nieruchomość nie znajduje się na obszarze objętym formami ochrony przyrody, w związku z czym nie obowiązują na jej terenie ograniczenia związane z formami ochrony przyrody. W odległości około 600m od granic nieruchomości znajduje się otulina Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.

VI. FORMY OCHRONY ZABYTKÓW

Nieruchomość nie jest objęta ochroną zabytków. W razie odkrycia przedmiotu, podczas prowadzenia prac budowlanych, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić odpowiednie służby ochrony zabytków.

VII. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przykładowy obiekt

budynek usługowy dwukondygnacyjny – U1

parter

usługi handlu, usługi rzemieślnicze lub inne

piętro

biura

Powierzchnia zabudowy

1694m2

Wymiary

121 x 14m, wysokość do 12m

Powierzchnia użytkowa

2500m kw.

Wymagana liczba miejsc parkingowych

83

Zagospodarowanie terenu

dz. 51/22

budynek, dojścia, dojazdy, 38 miejsc parkingowych

 

część
dz.51/21

 

dojścia, dojazdy, infrastruktura techniczna; możliwość realizacji około 59 miejsc parkingowych; wymagana służebność przejścia, przejazdu i przesyłu do sąsiednich działek

VII. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI

Jednostka organizacyjna

PUM Sp. z o.o.
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Bema 194

Kontakt

T. 61 221 25 21
T. 721 872 266

WYKONAWCA OPRACOWANIA:
Kancelaria urbanistyczno-prawna URBANO


TEASER NIERUCHOMOŚCI | Wykonujemy Operaty Urbanistyczne dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (teasery nieruchomości), które opisują przeznaczenie terenu i potencjał inwestycyjny. Koncepcja zagospodarowania + Opis lokalizacji (położenie i otoczenie). Umożliwiamy właścicielom zaprezentowanie danych, które decydują o sprzedaży nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości wraz z operatem urbanistycznym jest wygodna, profesjonalna i skuteczna.

Zostaw wiadomość