Kancelaria prawno-urbanistyczna URBANO

Kancelaria prawno-urbanistyczna URBANO w Poznaniu roku świadczy specjalistyczne usługi prawne w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, ochrony środowiska oraz gospodarki nieruchomościami.

Od początku działalności w kancelarii prowadzone są sprawy dotyczące postępowań administracyjnych o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji środowiskowych i pozwoleń na budowę. Radca prawny uczestniczy także w procedurach planistycznych dotyczących uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Współpracujemy z uznanymi autorytetami w swoich dziedzinach – prawnikami, urbanistami, projektantami, a także specjalistami w zakresie analiz środowiskowych, analiz akustycznych, rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno – epidemiologicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.


Katalog usług prawnych

Porady i konsultacje prawne

Radca prawny udziela porad i konsultacji w sprawach z dziedziny planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, nieruchomości, prawa administracyjnego, m.in. w kwestiach dotyczących ustalenia warunków zabudowy, wyjaśnienia zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Porady mogą zostać udzielone w formie ustnej na spotkaniu, przez telefon lub pisemnie pocztą elektroniczną. Obowiązuje stawka godzinowa za czas pracy radcy prawnego.

Opinie i ekspertyzy prawne

Wykonujemy opinie i ekspertyzy prawne związane z interpretacją przepisów. Opinie i ekspertyzy prawne są niekiedy przyczynkiem do zmiany nastawienia do sprawy lub zmiany obranego kierunku myślenia w danej sprawie. Często są podstawą do obrony i argumentacji. Za sporządzenie opinii lub ekspertyzy obowiązują ustalane każdorazowo stawki ryczałtowe.

Prowadzenie spraw i reprezentacja

Reprezentujemy klientów przed organami administracji publicznej w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji dotyczących nieruchomości, przeznaczenia terenu i inwestycji budowlanych. W ramach prowadzonych postępowań, na mocy udzielonych przez klientów pełnomocnictw,  przygotowujemy i składamy wnioski, pisma i odwołania, prowadzimy rozmowy w urzędach. Sporządzamy wnioski i prowadzimy sprawy w postępowaniach o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych. Opracowujemy również karty informacyjne przedsięwzięć i raporty oddziaływania na środowisko i prowadzimy sprawy dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń wodno-prawnych. Reprezentujemy klientów także w trakcie procedur sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  Opracowujemy i składamy wnioski do tworzonych planów i studiów oraz uwagi do projektów planów i studiów wyłożonych do publicznego wglądu. W zależności od rodzaju i złożoności sprawy obowiązuje stawka ryczałtowa lub godzinowa za przygotowanie wniosków, pism i dokumentacji oraz za prowadzenie spraw i reprezentację.

Mediacje w Poznaniu

Mediacje mają na celu wzajemne wyjaśnienie stanowisk przez strony przeciwne oraz znalezienie porozumienia satysfakcjonującego obie strony. Obecność bezstronnego mediatora pomaga w aktywnym dochodzeniu do rozwiązania sporów w rozmowie przy wzajemnej akceptacji i chęci znalezienia porozumienia. Staramy się zarządzać konfliktem w taki sposób, aby strony przeciwne wzajemnie zrozumiały swoje stanowiska i same doszły do tego jak mogą się porozumieć w spornej sprawie. Mediacje charakteryzuje szczególna poufność oraz nastawienie na zaufanie do mediatora. Naszą mocną stroną jest ekspercka wiedza i doświadczenie w dziedzinach, w których się specjalizujemy, zdrowy rozsądek oraz przyjazne nastawienie. Nie ustalamy kto ma rację w sporze, tylko prowokujemy strony do dialogu w obecności mediatora rozumiejącego o czym jest mowa i skoncentrowanego na wspieraniu komunikacji i atmosfery sprzyjającej rzeczowej rozmowie.  Mediacje są dobrowolne, a proces zarządzany przez naszego mediatora może otworzyć przed stronami nowe spojrzenie umożliwiające zakończenie zaistniałych nieporozumień. Staramy się finalizować mediację w formie ugody określającej zasady zakończenia sporu.

Mediacje urbanistyczne

Przedmiotem mediacji urbanistycznych są w szczególności spory na tle planowania przestrzennego w gminie, konflikty interesów pomiędzy właścicielami nieruchomości oraz inwestorów na styku z polityką przestrzenną gminy wynikającą z władztwa planistycznego. Dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia radcy prawnego i urbanisty w osobie  mediatora, prowadzone przez niego mediacje umożliwiają stronom wyrażenie i wzajemne poznanie stanowisk w świetle obiektywnie istniejących uwarunkowań przestrzennych, celów polityki przestrzennej i wymagań ładu przestrzennego oraz w atmosferze wzajemnego poszanowania i zachowania wysokiej kultury planistycznej.

Odwołania od decyzji o warunkach zabudowy

Postępowania w sprawach wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu są dwuinstancyjne, co w praktyce oznacza, że od każdej wydanej decyzji o ustaleniu lub odmowie ustalenia warunków zabudowy przysługuje stronom odwołanie do organu wyższej instancji, jakimi są Samorządowe Kolegia Odwoławcze.  Na zlecenie analizujemy ustalenia decyzji i piszemy odwołania od niekorzystnych decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku ustaleń sprzecznych z interesem strony.

Skargi do WSA i NSA i prowadzanie postępowań sądowoadministracyjnych

Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola ta obejmuje orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne, postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty. Przygotowujemy skargi i zażalenia do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych na decyzje i postanowienia Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i prowadzimy sprawy klientów przed sądami administracyjnymi.

Analiza dokumentacji

W kancelarii podejmujemy się analizy dokumentacji związanej z nieruchomościami. Uzyskujemy również dostęp do dokumentacji archiwalnej dotyczącej prowadzonych i zakończonych postępowań administracyjnych w procesie budowlanym. Sporządzamy informację o stanie prawnym nieruchomości, analizy due diligence,  operaty techniczne i urbanistyczne.


 

Kontakt

Kancelaria
T. 61 221 25 21
inwestycje@urbano.pl