W kancelarii URBANO od 2005 r. zajmujemy się obsługą procesów inwestycyjnych w sferze prawno-administracyjnej i projektowej. Doradzamy przy zakupie i sprzedaży nieruchomości oraz planowaniu inwestycji budowlanych. Nasze usługi są realizowane przez zespół składający się z prawników i urbanistów, specjalistów
w planowaniu przestrzennym, prawie budowlanym i w branży nieruchomości.

Wykonujemy opinie i ekspertyzy prawne związane z interpretacją przepisów.
Analizujemy sytuację prawną i planistyczną nieruchomości.

Doradzamy przy zakupie i sprzedaży nieruchomości.

Uzyskujemy decyzje administracyjne w sprawach:

  • ustalenia warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia,
  • pozwolenia zintegrowanego,
  • pozwolenia wodno-prawnego,
  • pozwolenia na budowę,
  • zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.

Reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji publicznej  w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji dotyczących inwestycji budowlanych.

Uzgadniamy podłączenie planowanych obiektów do infrastruktury technicznej i drogowej.

Wykonujemy koncepcje programowo-przestrzenne, urbanistyczno-architektoniczne.
Opracowujemy karty informacyjne przedsięwzięć i raporty oddziaływania na środowisko .
Opracowujemy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.