OFERTA URBANISTYCZNA

Świadczymy usługi urbanistyczne. Przygotowujemy nieruchomości do zagospodarowania i sprzedaży. Nasze usługi są realizowane przez zespół składający się z prawników i urbanistów. Zajmujemy się obsługą procesów inwestycyjnych w sferze prawno-administracyjnej i projektowej. Doradzamy przy zakupie i sprzedaży nieruchomości oraz planowaniu inwestycji budowlanych. Działamy od 2005 roku na terenie całego kraju.

Warunki zabudowy

Opracowujemy wnioski o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Piszemy odwołania od niekorzystnych ustaleń decyzji o warunkach zabudowy. Opracowujemy dokumenty dotyczące zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych. Reprezentujemy klientów przed organami administracji publicznej w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji dotyczących inwestycji budowlanych.

Koncepcje urbanistyczne

Wykonujemy koncepcje programowo-przestrzenne, urbanistyczno-architektoniczne w tym analizy chłonności terenu, analizy urbanistyczne, projekty zagospodarowania terenu oraz koncepcje rewitalizacji. Współpracujemy z innymi projektantami i rzeczoznawcami. Opracowujemy wielobranżowe założenia projektowe oraz dokumentacje budowlane.

Decyzje środowiskowe

Opracowujemy karty informacyjne przedsięwzięć i raporty oddziaływania na środowisko. Opracowujemy dokumentację i prowadzimy postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć, pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń wodno-prawnych.

Operaty urbanistyczne

Sporządzamy informacje w formie operatów urbanistycznych o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży. Operaty urbanistyczne są zbiorem informacji opisujących sytuację terenowo-prawną, aktualne przeznaczenie terenu i potencjał inwestycyjny danej nieruchomości wyrażony w parametrach zabudowy i zagospodarowania terenu. Operat urbanistyczny umożliwia właścicielom nieruchomości zaprezentowanie najważniejszych informacji w ogłoszeniu, które wzmacniają ofertę i decydują o sprzedaży nieruchomości.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Jako biuro urbanistyczne podejmujemy się udziału w przetargach gminnych na prace urbanistyczne i wykonujemy opracowania urbanistyczne. Przyjmujemy zlecenia na obsługę urbanistyczną z całego kraju. Opracowujemy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzimy procedury planistyczne, których staranność i jakość jest kluczowym warunkiem dla ich wejścia w życie. Zakres usług obejmuje również zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wykonanie prognozy oddziaływania ustaleń projektów planów na środowisko. Nasze opracowania optymalnie wykorzystują chłonność  terenu, przy uwzględnieniu wszelkich uwarunkowań technicznych, prawnych oraz terenowych. Dla właścicieli nieruchomości przygotowujemy także wnioski lub uwagi do studium lub projektów planów.

Obsługa prawna

Oferujemy porady i konsultacje prawne w zakresie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawie budowlanym. Działania zespołu urbanistycznego wspierane są przez radcę prawnego specjalizującego się w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawie budowlanym. Wykonujemy także opinie i ekspertyzy prawne. Przy kancelarii powstał również Poznański Punkt Mediacji, który specjalizuje się w mediacjach urbanistycznych i prowadzi także mediacje w sporach branży projektowej, nieruchomości, budowlanej i deweloperskiej.

Inwentaryzacje budowlane

Wykonujemy inwentaryzacje budowlane budynków oraz pomieszczeń. Sporządzamy katalogi mieszkań na sprzedaż, dokumentacje nieruchomości i wnioski niezbędne w celu uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali.  Przygotowujemy wnioski i prowadzimy sprawy ujawnienia lokali w ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja gruntów i budynków jest to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami; jest m.in. podstawą do założenia i dokonywania wpisów w księgach wieczystych.